Ik heb al een account


   Paswoord vergeten ? 
 


Ik heb nog GEEN account


 REGISTREREN   

 

Huishoudelijk Reglement Geel-RoodTITEL I. – Benaming en zetel


Art. 1. – De vereniging draagt officieel de naam "Supportersclub Geel-Rood" maar wordt bij voorkeur aangesproken als “Geel-Rood” en werd opgericht in juli 2006.

Art. 2. – Haar zetel is gevestigd in 2880 Bornem (België). Ze kan te allen tijde naar een andere plaats binnen de actiesector van de vereniging overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van het dagelijks bestuur.


TITEL II. – Doel


Art. 3. – De vereniging heeft tot doel:
 • Het bijeenbrengen van supporters voor de voetbalclub KSV Bornem.
 • Het inleggen van bussen naar op voorhand vastgelegde uitwedstrijden van KSV Bornem.
 • Het nemen van initiatieven om de bekendheid van KSV Bornem in onze regio te verbeteren.
 • Onze leden een kader bieden om op een aangename manier het voetbal te beleven.
 • Supporters de kans te geven zich te uiten als supporter door het gebruik van de door de vereniging te koop aangeboden gadgets.
 • De actiesector van de vereniging is gelegen op het grondgebied van de gemeente Bornem en bij uitbreiding de regio Klein-Brabant.


TITEL III. – Leden


Art. 4. – De vereniging telt werkende leden (bestuursleden) en gewone leden. Er moeten minimaal drie werkende leden zijn.

Art. 5. – Worden als werkende leden beschouwd:
 1. De oprichters van de vereniging;
 2. Elk gewoon lid voorgedragen door minstens twee werkende leden en aanvaard door de bestuursvergadering met minstens twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Art. 6. – Zijn gewoon lid:
Elke persoon die zijn interesse vindt in een aangename beleving van het voetbal en een lidkaart van de vereniging heeft bekomen door overmaken van het lidgeld.
Wie toetreedt, gaat akkoord met deze statuten en het huishoudelijk reglement van de club.

Art. 7. – Een werkend of gewoon lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door zijn ontslag schriftelijk mee te delen aan het bestuur of door zijn lidgeld voor het volgende voetbalseizoen niet opnieuw te betalen. Het lid wordt als uitgeschreven beschouwd van zodra de termijn (voetbalseizoen) is verstreken waarvoor hij/zij de laatste keer heeft betaald.

Art. 8. – Het bestuur kan leden schorsen die zich schuldig zouden gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op het huishoudelijk reglement (titel VII) of wanneer zij zondigen tegen regels der eerbaarheid en der welvoeglijkheid.
Leden kunnen tevens uit de vereniging worden geschorst wanneer hun gedragingen niet stroken met de waarden en normen die de club wenst uit te stralen.

Art. 9. – Een uitsluiting van een lid dient te gebeuren op beslissing van een bestuursvergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 10. – De club/het bestuur is geen verantwoording verplicht bij een schorsing of uitsluiting van een lid, aangezien deze beslissing steeds wordt genomen in het belang van de club. Een (gedeeltelijke) terugvordering van het betaalde lidgeld is bij schorsing of uitsluiting niet mogelijk.


TITEL IV. – Lidgeld en deelname in de kosten


Art. 11. – Aan de leden kan een bijdrage voor hun lidmaatschap van de vereniging gevraagd worden. Het bedrag hiervan wordt bepaald door de bestuursvergadering en wordt voor aanvang van ieder nieuw seizoen bepaald. Elk lid kan vrij beslissen om al dan niet deel te nemen aan een activiteit. De individuele bijdrage in de kosten moet vooraf gekend zijn en deelname is bevestigd na betaling van de desbetreffende activiteit. Per activiteit maakt de bestuursvergadering een kostenanalyse en budgetbepaling. Een gedetailleerde afrekening wordt na het beëindigen van de activiteit opgesteld door de penningmeester.


TITEL V. – Vergaderingen en bevoegdheden bestuur


Art. 12. – De maandelijkse bestuursvergadering is samengesteld uit alle werkende leden van de vereniging. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.

Art. 13. – Het bestuur bezit de macht om op de maandelijkse vergaderingen
 • de reglementen te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken.
 • de leden van het bestuur te benoemen of te ontslaan.
 • een lid uit te sluiten.
 • de budgetten en afrekeningen goed te keuren.
Art. 14. – Ieder gewoon lid die lid wenst te worden van het bestuur, kan dit door een schriftelijk verzoek te richten aan de voorzitter.
De kandidatuur dient te worden behandeld op de volgende bestuursvergadering. Goedkeuring dient te gebeuren met minstens twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Art. 15. – De beslissingen worden opgenomen in een verslag, dewelke minstens één jaar wordt bijgehouden door de secretaris.

Art. 16. – Het bestuur duidt onder zijn bestuurders aan: een voorzitter, eventueel een of twee ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester en elke functie nodig geacht door het bestuur.
De functie van voorzitter is tweejaarlijks verkiesbaar tijdens de oneven jaren, telkens in de maand augustus. Kandidaturen dienen schriftelijk bezorgd te worden aan de secretaris ten laatste op 31 juli. Uit deze kandidaturen (die enkel kunnen bestaan uit werkende leden) kiest het bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering de nieuwe voorzitter. De stemming gebeurt anoniem en met meerderheid van de stemmen.

Art. 17. – De beslissingen van het bestuur worden genomen met de gewone meerderheid van de stemmen, de blanco en ongeldige stemmen niet inbegrepen. Bij staking van stemmen of bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 18. – De werkende leden worden via e-mail of brief bijeengeroepen door de secretaris in samenspraak met de voorzitter, met vermelding van de dagorde.
De vergadering moet bijeengeroepen worden als een vijfde van de werkende leden hierom verzoekt.
Alle werkende leden hebben een gelijkwaardige stem.
De beslissingen worden genomen met de gewone meerderheid der stemmen, de ongeldige en blanco stemmen niet inbegrepen.
Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter of de persoon die de vergadering voorzit beslissend.
Elk voorstel ondertekend door een vijfde van de werkende leden, moet op de dagorde geplaatst worden.
Het bestuur beraadslaagt geldig als de helft van de bestuurders aanwezig of met een volmacht vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan slechts drager zijn van een volmacht. De duur van een mandaat is eeuwig. Een uittredend lid is herverkiesbaar.
Tijdens iedere vergadering wordt de datum voor de volgende vergadering vastgelegd.

Art. 19. – Het bestuur neemt geen enkele beslissing van financiële of juridische aard die de leden zouden binden zonder hun schriftelijke toestemming.

Art. 20. – De mandaten worden gratis uitgeoefend.


TITEL VI. – Werkgroepen


Art. 21. – Het bestuur kan een of meerdere werkgroepen oprichten om specifieke problemen te bestuderen en oplossingen voor te stellen aan het bestuur. Een werkgroep kan ook met de organisatie van activiteiten belast worden of er hulp toe bieden. Het bestuur duidt de voorzitter en de leden van deze werkgroepen aan en bepaalt hun opdracht. De voorzitter wordt gekozen onder de werkende leden. Deskundigen mogen deelnemen aan de bijeenkomsten van de werkgroep.
De werkgroepen spelen een raadgevende en ondersteunende rol.
De beslissingen worden genomen door het bestuur na raadpleging van de voormelde werkgroep.


TITEL VII. – HUISHOUDELIJK REGLEMENT


 1. Schade aan de bus.
  Vrijwillig vernielingen aanbrengen in de bus leidt automatisch tot een schorsing uit de club. Bovendien zal ook een schadevergoeding gevraagd worden. Wie per ongeluk schade toebrengt aan de bus (leuning afbreken, zetelbekleding bevuilen,…), moet dit komen melden aan het bestuur en voor de gevolgen instaan (opkuisen en/of schade betalen indien nodig). Indien dit niet gemeld wordt, zal het beschouwd worden als vrijwillig schade toebrengen.

 2. De bus opzettelijk bevuilen kan niet (kroonkurken op de grond gooien, drank uitgieten, etensresten achterlaten of op de grond gooien…). Het bestuur en de buschauffeur doen immers hun best om over de bus verspreid een aantal plastic zakken te hangen waar men afval kan in gooien, gebruik deze dan ook.

 3. Ambiance op de bus.
  Tegen luidruchtig zingen en ambiance maken is geen enkel bezwaar. Wel verboden in dit verband zijn: op het dak kruipen, nooddeuren of luiken openen en op de ruiten/interieur slaan.

 4. Roken, drugs en sterke drank zijn ten strengste verboden op de bus. Wie hierop betrapt wordt, wordt automatisch uit de club geschorst.

 5. Op de bus mag men naar eigen goeddunken drinken zoveel als men wil (maar geen sterke drank, zie artikel 4). De enige beperking is dat het niet zo ver mag gaan dat het risico dat men zichzelf of anderen ernstige schade kan berokkenen (valpartijen, overgeven,…) te groot wordt. Wie te ver gaat, zal hierop gewezen worden door het bestuur en loopt (bij gebrek aan beterschap) het risico te worden geschorst.

 6. Toilet op de bus.
  De aanwezigheid van een toilet op de bus is een luxe en geen verplichting. Bij toiletgebruik op de bus vragen wij de algemeen geldende regels van netheid en orde te respecteren, de chauffeur is niet verplicht om het toilet te openen. Het bestuur probeert toiletgebruik te beperken door bij verre verplaatsingen voldoende tussenstops in te lassen. Het is aan het bestuur om te beslissen waar er gestopt wordt en hoe lang deze stop duurt. Tijdens een stop is het ieders verantwoordelijkheid om zich aan de geldende regels te houden (wildplassen kan beboet worden, gebruik openbare toiletten).

 7. Buiten de bus is iedereen vrij te doen en laten wat hij of zij wil. Dit mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor de andere busreizigers of voor het imago van de club. Vandalisme in en aan stadions, het plegen van geweld, gebruiken van drugs en andere zaken van deze aard kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden.
  De club zal ook steeds zijn medewerking verlenen aan de ordediensten indien dit wettelijk strafbare feiten betreft.

 8. Het bestuur van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  • eventuele ongevallen die zich voordoen op de bus
  • eventuele ongevallen die zich voordoen tijdens tussenstops onderweg
  • eventuele ongevallen die zich voordoen op de vertrekplaats of de eindbestemming van de busrit
  • eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van huis naar de vertrekplaats van de busrit
  • eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van de eindbestemming van de busrit naar huis
  • eventuele ongevallen tijdens wedstrijden of andere activiteiten van de club
   Kort samengevat kan de club niet aansprakelijk worden gesteld voor welk ongeval op welk moment dan ook.

 9. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat ze beter kunnen, kunt u deze altijd melden aan het bestuur. Indien uw grieven gegrond zijn, zal hier zeker rekening mee gehouden worden. Wij staan open voor elke vorm van kritiek. Af en toe eens discussiëren, kan alleen maar leiden tot vooruitgang.

 10. De bus vertrekt voor en na de match altijd op het afgesproken uur. Er wordt op dat uur in principe niet geteld of iedereen er is. Wij gaan er van uit dat wie er niet is, verkiest niet mee te rijden en dat is zijn goed recht. Wij zijn immers geen schoolbus.
  Vertrekuren na de match worden in de heenrit medegedeeld en vangen meestal aan een half uur na affluiten van de match.

 11. Ruzie zoeken of vechten met anderen op de bus kan niet. Het voornaamste doel van de bus is op een gezellige en voordelige manier naar wedstrijden van KSV Bornem gaan kijken. Alle mensen op de bus zijn Bornemsupporters. Als er enkele bij zijn wiens persoonlijkheid u verder minder op prijs stelt, zult u zich daar moeten bij neerleggen, niet iedereen heeft immers hetzelfde karakter. Ruziemakers worden dus niet geduld op de bus, zij verpesten de sfeer.

 12. Alle opmerkingen in verband met de bus of de chauffeur moeten aan het bestuur gemeld worden. De gepaste conclusies zullen dan getrokken worden. Rechtstreekse aanvallen op de chauffeur zullen dus niet geduld worden, die mens is ook maar een mens.

 13. Ook in het clublokaal of vertrekplaats van de supportersbus dient iedereen ten allen tijde de orde te bewaren (net als in de bus). Hou er rekening mee dat er daar mensen zijn die geen voetballiefhebber zijn of voor een andere club supporteren, dit is hun volste recht.
  Ongepast gedrag in één van onze lokalen kan ook leiden tot een verwijdering uit de supportersclub!

 14. Supporteren doe je op een positieve manier en mits naleving van de voetbalwet en alle andere mogelijke wetten. Door je kenbaar te maken als supporter van KSV Bornem heb je een voorbeeldfunctie en bepaal je mee de naam van KSV Bornem. Niet enkel in het eigen stadion, bij uitwedstrijden of op de bus verwachten we een positieve sfeer, ook op sociale media en dergelijke wordt je als supporter verwacht om de club op een positieve manier te steunen. Als supportersclub kunnen we aanhoudende negatieve kritiek aan het adres van KSV Bornem niet dulden. Kritiek kan, maar moet opbouwend en respectvol zijn.

 15. Inbreuken plegen tegen dit intern reglement betekent dat het bestuur zal vergaderen over de zaak en een sanctie uitspreken. Eventueel kan een dergelijke vergadering en beslissing nog plaatsvinden op de bus zelf. In zware gevallen zal het bestuur niet aarzelen te stoppen en de amokmaker van de bus te zetten, desnoods op een parking langs de autostrade.

 16. Iemand die na een schorsing beslist heeft terug te keren in de club, heeft zijn straf uitgezeten en zal niet meer gewezen worden op fouten uit het verleden. Bij nieuwe inbreuken worden eerdere inbreuken wel in rekening gebracht bij het bepalen van de strafmaat en kan leiden tot een definitieve uitsluiting uit de club.

 17. Wie een schorsing oploopt, verliest gedurende die schorsing automatisch de voordelen die hij als lid van de supportersclub genoot en zal niet welkom zijn op eender welke activiteit die de club organiseert.

 18. Het is verboden een lidmaatschap bij onze club af te sluiten wanneer u een actief stadionverbod heeft. Indien u reeds lid bent en een stadionverbod oploopt, dient u dit te melden bij het bestuur of uw lidmaatschap stop te laten zetten.

 19. De naam van wie definitief wordt uitgesloten, kan worden doorgegeven aan KSV Bornem.

 20. De bestuursleden verbinden zich ertoe ten allen tijde het goede voorbeeld te geven en kunnen ook ter verantwoording geroepen worden indien zij dit niet doen. Van een bestuurslid wordt maximale medewerking en aanwezigheid verwacht tijdens vergadering en activiteiten van de club.

 21. Iedereen die op de supportersbus van Geel-Rood stapt, verklaart zich automatisch akkoord met dit intern reglement.

 22. Geschorste leden hebben geen recht op teruggave van reeds betaalde gelden. De club kan dit uit eigen beweging wel doen bij bestuurlijk besluit.

 23. Verder verklaart iedereen bij aansluiting bij onze club zich akkoord met dit huishoudelijk reglement.

 24. Het huishoudelijk reglement is te lezen via onze website www.geel-rood.be, raadpleegbaar op supportersbussen en ten allen tijde wijzigbaar door het bestuur.TITEL VIII. – Het Bestuur


 • Voorzitter: Bert Janssens
 • Secretaris: Davy Bruggeman
 • Penningmeester: Davy Bruggeman
 • Busverantwoordelijke: Maarten Janssens
 • Andere bestuursleden: /


TITEL IX. – Diverse bepalingen


Art. 22. – Bij ontbinding van de vereniging zal de bestuursvergadering de bestemming bepalen van het netto sociaal actief. Ze zal erop toezien dat dit sociaal actief bij voorkeur ten goede komt aan een vereniging met hetzelfde doel, KSV Bornem of ten goede laten komen aan de leden. Leden zullen bij ontbinding verwittigd worden door een schriftelijke mededeling. Het bestuur kan eventueel leden voorstellen voor het sociaal actief laten doen en hen laten stemmen voor een uiteindelijke bestemming. Bij stopzetting van de sportieve activiteiten van KSV Bornem, kunnen de leden geen aanspraak maken op terugbetaling van de lidgelden.


Laatst gewijzigd te Bornem op 1 juni 2018.

 

In de kijker 

Recentste nieuws


Prono EK 2024
Supportersclub

13-04-2024